Iar-bhunoideachas lán-Ghaeilge a chur ar fáil do phobal Chorca Dhuibhne, idir óg agus aosta, agus freastal a dhéanamh ar réimse leathan ábaltachta ag tacú le hoideachas don duine ina iomláine i dtimpeallacht aireach ómósach. Chuige seo tabharfaidh na páirtithe oideachais go léir tacaíocht agus comhoibriú dá chéile. Cothófar luachanna Críostúla le meas ar an duine féin, ar an gcultúr, ar an oidhreacht, ar an teanga, agus ar an timpeallacht.

Mission Statement

To provide post-primary education fully through Irish for the community of Corca Dhuibhne, regardless of age, and to cater to a wide range of abilities supporting education for the person as a whole in a caring respectful environment. Furthering this aim the partners in education shall co-operate and support one another. Christian values shall be fostered with respect for the individual, for culture, heritage, the Irish language, and the environment.